مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

کارگردانان فراملیت و بدون مرز( مادر صلح مینو مرتاضی)

✅کسب دومین جایزه اسکار را خدمت جناب اصغر فرهادی و مردم ایران تبریک عرض می کنم
در دورانی بسر می بریم که درخشش فرزندان سرزمین مان در حوزه های علم و هنر و ورزش و سینما و دیگر حوزه های حیات و زیست انسانی چیزی بیش از موفقیت يا بردن یک جایزه به نظر می رسد . کسب دومین جایزه اسکار توسط اقای فرهادی بیانگر این واقعیت است که مردم سرزمین های دور و نزدیک به زبان خود و زبانی متفاوت از زبان سیاستمداران شان با یکدیگر گفتگو و ارتباط بر قرار می کنند . بیانیه مشترک فرهادی با پنج کارگردان کاندیدای جایزه اسکار برای بهترین فیلم غیر انگلیسی بیانگر این واقعیت است که مرزهای جغرافیایی خطوطي فرضي و برساخته دست سیاستمداران اند ، اين خطوط معمولا در برابر اندیشه ها وآرمانهاي انساني کم می اورند . فرهادي و بنج كاركردان نامزد جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي در بیانیه مشترک خود با تقبیح مرز پرستی های کور با تاکید و تمرکز بر شان انسان جایزه اسکار را به تمام مردم و هنرمندان و کنشگران و روزنامه نگارانی اهدا کرده اند ماورای مرزهای جغرافیایی برای حفظ ارزشهای انسانی و وحدت و درک متقابل تلاش می کنند. “انها تفکیک و به حاشیه راندن های قومی و نژادی و جنسیتی و مذهبی به بهانه ترس و دفاع از مرزها را سبب نابودی فرصت ها ی رشد انسانهادانسته اند،ترسي كه با عدم پذیرش تنوع فرهنگ ها مانع غنی شدن نظام اندیشه انسان با چیزی متفاوت که به ظاهر خارجی می نماید می گردد . انها به صراحت اعلام میدارند ما معتقدیم چیزی به نام بهترین کشور و جنسیت و مذهب و رنگ پوست وجود ندارد . وحدت ملتها و آزادی حق مردم جهان است و چیزی نيست که ان را تقاضا کنید بسادگی برای همه وجود دارد .فرهادی این حق را پاس میدارد و در کنار میلیارد ها جمعیتی می ایستد که به بهانه تروریست بودن و به مخاطره افکندن خاطرمردمان خوشبخت تحت سلطه نظام سرمایه و سود به حاشیه رانده شده اند . بر اساس چنين ديدگاهي فرهادی سالهاست در فیلم هایش جانب زنان را گرفته که قربانیان اصلی و اولیه گفتمان غالب مردانه ایی هستند که از فرط تمامیت خواهی به خود خوری دچار شده است
در فیلم های فرهادی زنان برغم انکه در در جامعه حضور پر رنگی دارند . اما در اصل انهاتحت انقیاد قدرت مردانه ایی قرارگرفته اند که بطور تاریخی کنشها وتصمیمات انها را تحت کنترل و انقیاد خود در می اورد .زنان فیلم های فرهادی بین دوراهی انتخاب خود انسانی و خود اجتماعی شان سرگردان و آواره اند..در فیلم های فرهادی تن زنان در مقام مادر دختر و همسر جایگاه و جولانگاه اشوب ها و اضطرابات و تحقیر ها و تجاوزاتی است که قدرت های بیرونی بر انها تحمیل می کند .همچنانکه تن سیاهپوستان و مسلمانان و فلسطینی ها و سوری ها و یمنی ها جولا ن گاه آشوب ها و اضطرابات و تحقیر ها و تجاوزات قدرت جهانی سود و سرمایه واقع شده است . امروزحتی قدرت های سرمایه دار مبانی قدرت سرمایه را در فراملیتی بودن ان تعریف می کنند . فرهادی و کارگردانان فرا ملیت و بدون مرز بر ان شده اند تا با دعوت به وحدت و اتحاد فرامیهنی بدن های زنان و مردان آواره فلسطینی ،سوری ، افغانی و عراقی را که به جرم اینکه فلسطینی یا عراقی و سوری و افغانی بودن مورد سرکوب واقع می شوند را متحد و قدرت بی قدرتان را که در اتحاد و وحدت انان نهفته است را بر چشم انان و جهانيان اشکار سازند . یقینا هر ملت از طریق تاریخ و فرهنگ و زبان مشترک بدن و پیکرواحدی برای خود می سازد .اما انسان بودن مقدم بر مرزها و ملیت و پیشنياز شکل گیری ان است .در فیلم های فرهادی که جهان به احترام انها برخاسته ؛ زن به مثابه موجود محروم از قدرت و به حاشیه رانده شده گناهی جز داشتن بدن زنانه که امیال تجاوزگرانه قدرت مردانه را برمی انگیزد ندارد . حق دفاع از این بدن تحقیر شده و مورد تجاوز واقع شده نیز ماورا جنس و نزاد و رنگ و قوم و مذهب حق و مسیولیت همه انسانها است . و این معنا همان چیز شگفت آور ی استکه بسادگی تمام در فیلم های فرهادی نشان داده می شود .يعني آوارگی و سرگردانی و اضطراب و تحقیر انسان در قبال و تجاوز ات تحمیلی نظام زور و سرمایه،
چيزي از جنس تجاوزاتي است كه زنان در سراسر جهان بطور معمول با انها مواجهند . در فیلم فرهادی با آوارگی و بی پناهی انسان تحت سركوب با بي بناهي و اواركي زنان تجاوز دیده و تحقیر شده توسط سلطه مردانه همذات پنداری می کند..منشا طبقه بندی و کنترل زیست انسانی توسط دولتهای تمامیت خواه از طریق تفکیک ادمها به جنس و طبقه و نژاد و مذهب و قوم ترس است . ترس تهاجمی که مختص و از مولفه های اساسی جباریت است . ترسی که جناب فرهادی و دیگر کار گردانان فرا ملیت و بدون مرز جهان در بیانیه شان جهانیان را متوجه ان ساخته اند. ترسهای زنان و آوراگان اما از جنس و ترس تدافعی و مقولات دیگراست .

تسلیت وهمدردی

Leave a Reply