مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

بیانیه روز گارکر، مادران صلح، Archive

روز جهانی همبستگی کارگران مبارک باد

از اهم مسایل کارگران ایرانی نداشتن اتحادیه ها و تشکل های صنفی مستقل کارگری است....