مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

رئیس جمهور، صلح Archive

زنده و پاینده باد ملت ایران، برقرار باد صلح و امنیت و آرامش / مادر صلح: نسرین ملکی

مردم ایران نیک می دا نند که داشتن انرژی هسته ای همانند کشور های دیگر...