مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

روز جهانی صلح، زهره تنکابنی Archive

چگونه صلح را در جهان پایدار سازیم!

آری همه چیز قابل برنامه ریزی است بجز انسان. شاهد بودیم که در سال...

باز هم روز جهانی صلح / مادر صلح: زهره تنکابنی

بیست و هشت شهریور روز جهانی فریاد برای صلح فرارسید.امسال توسط برنده گان جایزه صلح...