مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

شهلا فرجاد، فروزانفر Archive

تو خود عشق بودی بعد از رفتنت پيداست!

اولين سالگرد شهلا فرجاد بر سر مزارش ايستاده ام مينو جان از فلسفه هست و...

شهلا فرجاد آزاد آزاد است! / مادر صلح: شهلا فروزانفر

من ايستاده ام تنها زمان بر من مي گذرد مي شناسم آن چشمهاي دانايي را خاطره ام...