مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

صلح Archive

صلح در ادبیات مدرن

مادر صلح: زهره تنكابني انسان همواره در جستجوی صلح به عنوان ضرورتی جهت رشد و...

صلح و ضد صلح / حمیده ابراهیمی – مادر صلح

به نام هستي‌بخش “خواست خدا در زمين آشوب نيست، بلکه، “صلح” نعمت و حکومت خوب...