مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

لیلی فرهادپور Archive

اصلاح یک خبر

در اخبار مورخ جمعه 2/11/88 صدای آمریکا خبر نادرستی مبنی بر شرکت خانم ها زهره...

سه نکته شاید بی ربط – مادر صلح – لیلی فرهادپور

مادر صلح: لي لي فرهادپور 1- اوباما برای ما از بوش خطرناکتر است! اوباما رئیس...