مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

مینو مرتاضی ، شهلا فرجاد Archive

محرم / دلنوشته ای از مادر صلح: مینو مرتاضی

تابوت را کنار گور خالی می گذاریم . شهلا را می بینم که شال...

و آنک انسان…به یاد دوست شهلا فرجاد/ مادر صلح: مینو مرتاضی لنگرودی

عشق کلید گشودگی است... گشودگی یعنی جهان را کودکانه کاویدن و همه چیز را لمس...