مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

مینو مرتاضی لنگرودی Archive

مبانی مشترک اندیشه های صلح خواهانه در اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

نها پس از خودشناسی است، که خداشناسی و حق شناسی مقدور و محتمل می...

سفره صلح – مادر صلح: مینو مرتاضی لنگرودی

آن سفرۀ بلند سپید را بیاور می­خواهم آن را در پهنۀ دشت­های این سرزمین بگسترانم...