مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

مینو مرتاضی Archive

تحلیلی بر تجمع 22 دی ماه

مینو مرتاضی سفيد بايد گشاده چون دريا تا كند نغمه اي چو دريا ساز تجمع...

گزارش همایش «نه جنگ و نه تحریم» سخنرانی مینو مرتاضی و ناهید توسلی

قسمت سوم سازمان ملل و اثرات تحریم مینو مرتاضی عضو مادران صلح کارشناس ارشد مطالعات...