مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

نامه مادران، شهلا فرجاد Archive

مرگ پایان کبوتر نیست!

مظهر رفاقت و انصاف و از خود گذشتگی ؛ مادرمهربان صلح بانو شهلا فرجاد تن رنجور...