مادران صلح ایران || دیدگاه ها و نظرات مادران صلح ایران تنها از طریق این وب سایت در اختیار عموم قرار می گیرد و هیچ شعبه ای ندارد

کارنامه، Archive

کارنامه دومین سالگرد مادران صلح ایران

1 – نخستین سالگرد 17 آبان 1387 در حالی که بیش از یک سال از...

کارنامه یک سالگی مادران صلح ایران

مقدمه در تابستان سال 1386 گروهی از مادران صلح دوسـت ایرانی که در سال­های نوجوانی...